De Stichting Meta Odos

De stichting draagt de naam: Stichting Meta Odos.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Zeist.
Zij zal hierna ook worden aangeduid als 'de stichting'. 

DOEL, MIDDELEN OM HET DOEL TE BEREIKEN.

De stichting heeft ten doel:

 • Het voor iedereen toegankelijk maken van de leerweg(en) die bewandeld kunnen worden om tot een waar inzicht te komen met betrekking tot een in deze tijd en omstandigheden passend Christelijk besef, waarbij de stichting wil uitdragen dat er geen andere weg bestaat voor de voortschrijdende ontwikkeling van de mens(heid) dan het gebruik van de geesteswetenschap van de Antroposofie als nieuwe taal voor de boodschap, vormgeving, inhoud en toepassing van het Christendom;
 • Het met behulp van het in het voorgaande lid bepaalde verspreiden van de leer van het Esoterische Christendom, zoals bedoeld en uitgewerkt in Rudolf Steiner ’s Gesamtausgabe nummer 346.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het op basis van denken en beeldvorming gebaseerd onderricht leveren van inzicht in die antroposofische deelgebieden, die noodzakelijk zijn voor het begrip van het Christendom;
 • het op basis van denken en beeldvorming gebaseerd onderricht leveren van inzicht in de Mensenwijdingsdienst op basis van zijn zevendeling om duidelijk te maken hoe binnen de mens(heid) de Christusimpuls werkzaam wordt;
 • het op basis van denken en beeldvorming gebaseerd onderricht leveren van inzicht in de Apocalyps van Johannes om duidelijk te maken hoe binnen de mens(heid) de voortgaande ontwikkeling van het Christendom plaatsvindt;
 • het (doen) organiseren van activiteiten en/of bijeenkomsten;
 • het (doen) verstrekken van informatie, advies en/of begeleiding, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
 • het aanvragen van subsidies;
 • het (doen) werven van fondsen;
 • samen te werken met diverse organisaties en instellingen;
 • het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

Het woord "methode" is een samentrekking van de woorden "meta" en "odos" uit het oude Grieks: De weg die gegaan wordt.

statuten_meta_odos

Voor een compleet beeld van de statuten, download dit document.