Data

Een icoon wordt geschilderd vanuit de duisternis naar het licht.De afbeelding is nooit de werkelijkheid zelf. Kennismaking met de werkelijkheid houdt in: zoek het wezen achter de afbeelding. Zoek de geest in plant, steen, dier en mens.

De lezingen worden gegeven in de maanden januari, februari en maart 2020. Ze sluiten aan op de lezingen van de laatste maanden in 2019. Ze gaan over Dionysius de Aeropagiet in relatie tot het esoterisch Christendom.

De tweede reeks lezingen wordt gegeven in september, oktober, november, december. De Stichting heeft het voornemen deze lezingen te wijden aan het vijfde Evangelie, het nooit door Steiner op schrift gezette Evangelie, dat de lacune in kennis overbrugt vanaf de twee  Jezuskinderen tot en met de doop in de Jordaan. 

1e halfjaar:
8 januari, 12 februari, 11 maart.

2e halfjaar:
30 september, 14 oktober, 11 november en16 december.

In principe worden de lezingen gegeven in het Kindertherapeuticum,  Wilhelminalaan 51 3701 BG Zeist.

De start is om 19.30 uur. Na 45 tot 50 minuten pauze, daarna of samenspraak of nog een stukje verder.

Lezing Stichting Meta Odos 8 januari 2020

Het Goetheanum met op het plafond de oerschepping via de hiërarchieën

 

Locatie: De Woudkapel Beethovenlaan 21, 3723 JG Bilthoven
Aanvang: 19.30 uur

In het tweede halfjaar van 2019 hebben we de navolgende onderwerpen doorlopen:

  • Dionysius de Areopagiet: Over zijn bestaan, over de wereld van Dionysius, over het corpus Areopagiticum. Over de handelingen der Apostelen, over Saulus en Paulus, over Dionysius en Paulus, over de Atheense rechtbank, de Areopaag. Over het Neoplatonisme. over het vroeg-esoterische Christendom.
  • De theologische methode van Dionysius: het samengaan van de (neo)platonische gedachtenwereld met de testamenten van het Christendom. De kiem voor de mis in de Katholieke kerk en de kiem voor de Mensenwijdingsdienst in de Christengemeenschap.
  • Ontologie[zie hieronder]: De Vader Zoon en Geest gedachte teruggeplaatst in de vroeg Christelijke en neoplatonische mystiek. Van daaruit de triades en hiërarchieën. De overeenstemming van de inwijdingsweg uit de werken van Dionysius, met de mensenwijdingsdienst vanuit de Christengemeenschap en de geesteswetenschappelijke benadering vanuit de Antroposofie.
  • Kleurenboog: De schepping ontspringt vanuit het licht, de felle wilsimpuls die divergeert in kleuren. Het zijn de gedachten van de scheppende God die vorm krijgen in een verdichting van die gedachten tot stoffelijk leven.
  • Iconen: Door het zien kunnen wij denken over de zo ontstane iconen. Wij kunnen die iconen naderen, we kunnen erachter proberen te kijken; ze zullen wijken en ons een weg terug in de loop van het licht wijzen. Zo ook de nadering van Michael, die met een wenk beduidt hem te volgen naar het mysterie van Golgotha.

 

We gebruikten een model om de leer van Dionysius te koppelen aan een tweetal intieme antroposofisch-geesteswetenschappelijke benaderingen van Steiner over de Oerschepping en over de Melothesia. We hebben eerder de hiërarchieën uitgebeeld als gezichten van een steeds hoger bewustzijn. We hebben daarin de aartsengel Michael betrokken, die het gezicht is van hem, die zelf het gezicht is van God.

Ook hebben we iets gezegd over de inwijding die mogelijk is, door de weg van het licht terug te volgen tot zijn oorsprong. Daarbij hebben we iets gezegd over de horizontale en verticale samenhang van deze intelligenties. De horizontale samenhang representeert de krachten van de schepping, elke keer opnieuw als een beginsel, een kracht en een resultaat bepaald vanuit dat beginsel; de verticale samenhang leidt ons naar een tweetal intieme antroposofisch-geesteswetenschappelijke benaderingen van Steiner. Die zijn:


• Oerschepping: Uit de schoot der goden – ISBN 9060384997 NUR 720
• De bovenzinnelijke mens: Gesamtausgabe nr. 231. Dit is een vertaling van “Der übersinnliche Mensch antroposofisch erfasst”.

Deze keer combineren we de inhoud van "Uit de schoot der goden"  met de " De hemelse hiërarchie" van Dyonisius.

 

[1] De ontologie (van het Grieks ὀν = zijnde en λόγος = woord, leer) is de zijnsleer. Traditioneel is ontologie een tak van de filosofie, binnen de metafysica. Ze beschrijft de eigenschappen, of breder: het zijn van het geheel van dingen, "entiteiten" of ook zijnden genoemd, waarvan aangenomen wordt dat ze bestaan of beter: zijn.

Lezing Stichting Meta Odos 12 februari 2020

Figuur 1: de Gezichten van de Hiërarchieën: 2 – Serafim, Cherubim, Tronen; 3- Kyriotètes, Dynameis, Exousiai; 4- Archai, Archangeloi en Engelen. Nummer 1 - Vanuit de niet te kennen God gaat Zijn Zijn uit. A correspondeert voor wat betreft de Serafim, Cherubim, Tronen met het scheppingsproces zoals beschreven in “Uit de schoot der goden”. Dat gaat ook op voor B en C, maar een stap naar “De bovenzinnelijke mens” en dus de Melothesia kan in B geplaatst worden. In C horen de Evangeliën thuis, de Apocalyp en Genesis met als onderbouwing de Geesteswetenschap van Rudolf Steiner.

We werken het model verder uit, waarbij we in aanmerking nemen, dat Dionysius de inhoud van zijn werk “De hemelse hiërarchie” gebruikt om in zijn werk de “Kerkelijke hiërarchie” de organisatie van de esoterische kerk - de christelijke gemeenschap - als ook de inhoud van de heilige beginselen vorm te geven. Zijn organisatie en rituelen zijn een analogon van de oerschepping en dus eeuwig waar. Dit is ook herkenbaar in het sacrament van de Mensenwijdingsdienst van de Christengemeenschap en in de mis van de katholieke kerk.

Aan bod komt nu "De bovenzinnelijke mens" . 

 

 

Lezing Stichting Meta Odos 11 maart 2020

De cultus van het licht, van de kerkelijke hiërarchie, sluit aan op de Apocalyps en op de Evangeliën.

We werken het gevonden analogon verder uit en vergelijken de inhoud van de kerkelijke hiërarchie van Dionysius met de mis van de katholieke kerk, met de mensenwijdingsdienst van de Christengemeenschap en bepalen van daaruit de werking van het avondmaal als bron van de cultus.