Beëindiging Stichting Meta Odos

Beste vrienden en vriendinnen van Stichting Meta Odos,

In mijn rol als voorzitter van Stichting Meta Odos heb ik onze fiscale jurist, De heer Mr. J. H. Beijer, toezichthouder en penningmeester ad interim, gevraagd de Stichting per 1 juni 2022 te ontbinden. Ook zal ik de website opheffen en wel per 1 juli 2022. Deze bevoegdheden komen mij toe uit de stichtingsakte, onder artikel 13, ontbinding en vereffening. Ik verzoek de leden, die financieel bijdragen, hun bijdragen uiterlijk per 1 juni 2022 stop te zetten, want ook het rekeningnummer bij de Triodosbank zal ik beëindigen. De resterende gelden op deze rekening gaan volgens de stichtingsakte (artikel 12) naar een ANBI-organisatie, die door het bestuur wordt aangewezen. Dat zal in dit geval de Christengemeenschap Driebergen zijn.

Er zijn een aantal redenen voor dit besluit.

Allereerst is het mijn verlangen, geen verdere verantwoordelijkheden en verplichtingen meer te moeten nemen en nakomen. Na vijfenvijftig jaar werken is het genoeg geweest; tot en met maart dit jaar heb ik in mijn onderneming gewerkt voor Veiligheid en Justitie. Ook deze onderneming heb ik nu laten opheffen. Vijfenvijftig jaar van mijn tijd is opgegaan aan werken, studeren én aan een serieuze esoterische ontwikkeling.

Mijn esoterische studie heeft geleid tot de oprichting van Stichting Meta Odos in september 2016. De impuls om dat te doen kwam in mij op in mei 2022 te Lanzarote, toen ik daar met mijn vrouw op vakantie was. Ik voelde mij na dertig jaar inhoudelijke studie waardig genoeg om een esoterische school te stichten. Die impuls was ook gebaseerd op mijn vaardigheden om les te geven. Ik doe en deed dat graag. Ik voelde een zekere hartstocht om door lesgeven de verbreiding van de in mijn ogen hoogste kwaliteit van esoterische kennis mogelijk te maken. Dat is kennis, die besloten is in de werken en voordrachten van Rudolf Steiner en eveneens besloten, op een ongeëvenaarde wijze, in de sacramenten van de Christengemeenschap. Maar kennis, die behoorlijk ontoegankelijk is. Die in mijn ogen “onder-wezen” moest worden. En de voordrachten die ik gedurende die dertig jaar óók gehouden heb, gaven mij aanleiding te veronderstellen dat ik dat goed aankon. Uiteindelijk gaat het om de navolging van Christus. Ik meende, dat er een verbreidingsproces op gang moest komen. Dat betekende dat ik leraren wilde opleiden. Geen klasse uren of brevieroefeningen, neen, eerst maar eens de weg wijzen. Meta Odos. Waar het denkend en voelend om gaat. Antroposofie is de nieuwe taal van de Christus, zegt Steiner. En een taal, waar de moderne wetenschap bijdragen kan leveren. Organisatorisch baseerde ik mij op het principe van celdeling. Dat was in de automatisering zeer succesvol gebleken. Groepjes niet groter dan 15 man, van waaruit nieuwe groepjes konden ontstaan.

Het beleidsplan van de stichting is in boekvorm uitgegeven bij PUMBO met als ISBN 978-90-826465-0-4 en bevat de doelstellingen van de stichting en de wijze waarop die gerealiseerd zouden moeten worden. Het beleidsplan mikt op de verbreiding van de esoterische stof door het stichten van leerkernen. Om dat te kunnen realiseren heb ik in het verlengde van het beleidsplan drie boeken geschreven, die op geconcentreerde wijze de stof bevatten die onderwezen zou moeten worden. Het beleidsplan is vertaald naar statuten, die notarieel vastgelegd werden in september 2016. Een deel van de statuten is te vinden op een tabblad van de website. Het beleidsplan en de Statuten kunnen gevonden en gedownload worden op de website http://www.meta-odos.com respectievelijk onder de tabs “De Stichting” en de “Organisatie”.

Objectief beschouwd is er van deze plannenmakerij niets terecht gekomen. Dat in de plaats daarvan een groot aantal lezingen voor een beperkt publiek zijn gehouden is mooi meegenomen. Maar het is niet in lijn met de doelstellingen, waarvoor de stichting werd opgericht. De tweede reden om de Stichting op te heffen is dus: Het door mij in gang gezette initiatief kwam niet van de grond.

En een derde, daarbij behorende reden is: Ik zie het niet meer zitten om de Stichting via statutenwijziging een ander bestaan te geven. Daar hoort een andere impuls bij. En die is er bij mij niet meer.

Moge de Christus ons streven naar in-zicht en ver-licht-ing behoeden.

Indien er nog behoefte bestaat aan lezingen of voordrachten, dan ben ik bereid die te geven. Zoals vroeger, voordat de stichting werd opgericht. De vraag berust dan bij jullie, als ook de organisatie. Ik ga nu eerst op reis en ben rond augustus terug. Omdat ik de website en de bankrekening ophef, moet het contact dan lopen via:

jpo.janotter@gmail.com
06 16102405

Instrumentele Antroposofie: ISBN 978-94-63450-35-5 NUR kode 720
Instrumentele Christologie: ISBN 978-90-826465-1-1 NUR kode 707
Instrumentele Apocalyps: ISBN 978-90-826465-3-5 NUR kode 707

Ik dank jullie allen, dat wij gezamenlijk een groot aantal uren met de esoterische openbaringen in het diepste respect hebben kunnen doorbrengen.

Met vriendelijke groet,

Jan P. Otter