Nieuwe secretaris

27. apr, 2018

Met ingang van 1 mei neemt de heer Vincent de Vries het stokje over van mevrouw Leonie Silkens.

Vincent: 'Ik zal kort iets over mijzelf vertellen.

Op de Universiteit vond ik het mensbeeld geestdodend.
Gelukkig kwam ik de antroposofie tegen en later Camphill, alwaar ik 22 jaar heb gewerkt en 12 jaar heb gewoond. Camphill is een heilpedagogische beweging op basis van de antroposofische wereldbeschouwing. Ik heb de opleiding tot Vrije School leerkracht gedaan en later de opleiding tot kunstzinnig therapeut bij 'de Wervel’ met als specialisatie ‘Beeldende Therapie’. Ik heb gewerkt als Vrije School leerkracht en als therapeut.

Ik heb lessen gegeven op scholen, die onderricht geven in S(ociaal)P(edagogsch)W(erk). Ook heb ik allerlei workshops voor grote en kleine groepen verzorgd. Ik geef leiding aan een koor en begeleid workshops voor muziektherapeuten. Ik ben ruim 30 jaar bezig met euritmie en gebruik dit ook in de workshops voor de muziektherapeuten. Verbindingen leggen, zowel tussen mensen als tussen denkbeelden, dát hoort bij mij. Ik hoor niet zozeer bij een richting, maar antroposofie is voor mij een groots perspectief en een bron, waarvan ik geen betere ken. Vrijwel alle denkrichtingen kan ik een plaats geven binnen het landschap van de antroposofie. Ik neem deze nieuwe uitdaging graag op'.

 

11. mrt, 2018

Om de vraag: wat is de mens? te kunnen beantwoorden is een mensbeeld nodig met een bijbehorend begrippenapparaat. Op soortgelijke wijze kunnen vragen gesteld worden over het goddelijke. Ook dan zijn begrippen nodig om tot een benadering van dit Wezen te komen en dit Wezen te kunnen relateren aan zijn schepping: de mens.

Steiner integreert het Hindoeïsme, het Boeddhisme, de Chaldeeuwse, Egyptische, Joodse en Griekse mysteriestromen tot een vlekkeloos geheel en toont de aanwezigheid aan van de opvoedkundige aspecten in iedere stroom om te komen tot de ontwikkeling van een rond zijn ik georganiseerde mens. Hij plaatst het mysterie van Golgotha centraal in een mensheidsontwikkeling. Het Christendom is dan een logische voortzetting van de Joodse en Griekse mysteriescholen, die een voortzetting waren van de eerdergenoemde stromingen.

https://www.boekenbestellen.nl/boek/  

11. mrt, 2018

In dit boek wordt de theologie, die ondergebracht is in de epistels van de mensenwijdingsdienst van de Christengemeenschap ontsloten en worden twee machtige analogieën uitgewerkt.

De eerste analogie is: het beeld dat ontstaat tijdens de offerhandelingen van de priester aan het altaar bij het voltrekken van de mensenwijdingsdienst is het beeld van de scheppingsdaad van tijd, ruimte en openbaring door de Tronen en Cherubijnen.

De tweede analogie betreft de mens(heids)ontwikkeling als voortdurend gewild en door de geestelijke wereld bestuurd proces ten opzichte van het geesteswetenschappelijke model van de zevengelede mens. Dat antroposofische model blijkt inwisselbaar voor de jaarinhoud van de nooit variërende epistels, begeleid door nooit variërende perikopen.

Deze epistels leveren tezamen met allerhand andere informatie uit de mensenwijdingsdienst - de perikopen, het Credo, het Onze Vader, de teksten zelf, maar ook alle fenomenen, zoals de gebruikte kleuren - een adembenemend inzicht in de essentie van de relatie die de mensheid onderhoudt (of niet) met zijn Schepper.

Dat inzicht wijst de weg naar een esoterisch Christelijke levensbeschouwing, die voldoende onderbouwde moraliteit biedt om de mensheidsontwikkeling uit eigen handelen verder in de gewenste richting te ondersteunen. Het levert ook een politieke vaardigheid om met de gebeurtenissen van alledag om te gaan. De uitwerking daarvan is echter gerelateerd aan de Apocalyps van Johannes. Daarin krijgt op geesteswetenschappelijke grondslag 'het kwaad' een gezicht. Het boek Instrumentele Apocalyps wijst ons daarin de weg.

https://www.boekenbestellen.nl/boek/  

11. mrt, 2018

Het boek Instrumentele Apocalyps is uit.

Het boek sluit aan op de boeken Instrumentele Antroposofie ISBN 978-94-63450-35-5 en Instrumentele Christologie ISBN 978-90-826465-1-1. Een aantal van de daarin behandelde onderwerpen wordt in dit boek beknopt herhaald, zodat dit boek onafhankelijk van de andere boeken gelezen kan worden. Voor een verdieping van deze herhalingen wordt verwezen naar de boeken Instrumentele Antroposofie en Instrumentele Christologie.

Uit dit boek:

'De narcist streeft naar despotisme. Hij heeft dan een lange weg te gaan, er zijn vele soortgelijken om hem heen. Maar gaat hij deze weg, dan is de hulp van Ahriman onontbeerlijk. En Ahriman staat klaar om Lucifer te ondersteunen met andere, in de mens vormende krachten. Ahriman heeft andere uitgangspunten en een andere werkwijze. Hij wil de mens letterlijk en figuurlijk uniformeren. Hij maakt gebruik van de mensen, die zich door de aanvoering van luciferische wezens (zullen) laten vormen. Hij werkt met angst. Waar de luciferische-jaloerse-god-despoot optreedt, treedt ook de angst en terreur op. Angst, omdat geüniformeerde mensen, machinemensen, zonder voorbehoud de wil van deze luciferische-jaloerse-god-despoot uitvoeren en daarbij geen middel schuwen.

En verder:

'Het zal zich blijven herhalen: het Bestuursbeest, geïnspireerd door het Drakenlam krijgt de Onmens zover, dat hij in de rol van machinemens te keer gaat tegen zijn medemensen op basis van een vernietigingsideologie, (semi-)wetenschappelijk onderbouwd. De vernietigingsideologie is gebaseerd op de (ras)zuiverheid van de machine mens, die - zo wordt gewaand - door seksuele vermenging met ras-onzuivere elementen ten onder dreigt te gaan en die het schaarste probleem moet oplossen. Het schaarste probleem ontstaat omdat ook anderen op de wereld moeten bestaan. Alleen zij, die tot de machinemens behoren, mogen van de schaarse bronnen gebruik maken. Ze zullen daartoe voorzien worden van een (handel(s))markering'.

 

https://www.boekenbestellen.nl/boek/ 

14. aug, 2017

De Stichting loopt achter op een aantal geplande activiteiten, waaronder het vermarkten van de cursussen. Om de druk van de ketel te halen, wordt in 2017 geen les gegeven. In de eerste helft van 2018 wel. De aankondiging van het programma kan gevonden worden op de startpagina.